సలోన్ Makeover ఆట

ఈ వర్గంలో ఉన్న మొత్తం గేమ్స్ అలంకరణ గదిలో DecoConnection కనుగొనండి. మంచి గేమ్!