ఆట Makeover

DecoConnection న ఇంటిరీయర్ డిజైన్ ప్రపంచం డిస్కవర్. ఏ గది ఏర్పాటు: బెడ్ రూమ్, అపార్ట్ మెంట్, ఇల్లు, బాత్రూమ్, కుర్చీ, వంటగది ... సృజనాత్మక అవ్వండి!