ஒரு ஜோடிக்கு மலையை அலங்காரம் விளையாட்டு

முகப்பு > வெளியே > ஒரு ஜோடிக்கு மலையை அலங்காரம் விளையாட்டு
ஒரு-ஜோடிக்கு-மலையை-அலங்காரம்-விளையாட்டு

ஜோடி ஒரு பெரிய குளிர் என்று ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது.

வாக்கு 24
இந்த 17
பாதகம் 7
குறிப்பு 0.7083333333333334
9