قبل بازی بازرگانی (فروشگاه و رستوران)

در این رده، چشم انداز همه نوع مغازه: رستوران چینی، کافه ها، نانوایی، patisserie، آرایشگر ...